Algemene voorwaarden ​

Algemene voorwaarden

1. Definities:

Clublid
Degene, die zich middels het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier heeft aangemeld voor een lidmaatschap bij Blush sports.

Club

Blush Sports.

Overeenkomst
Overeenkomst tussen het Clublid en de Club ter zake van fitness en het gebruik van andere sport en ontspanningsfaciliteiten.

Contributie
Maandelijks verschuldigde som uit hoofde van de overeenkomst.

2. Lidmaatschap

Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk. Bij inschrijving is het Clublid verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs te laten zien
Bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de Club, kan na goedkeuring van de Club het lidmaatschap worden overgedragen. Aan deze goedkeuring kan de Club nadere voorwaarden stellen.
Gedurende een bedenktijd van een maand na ondertekening van de Overeenkomst, heeft het Clublid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Het herroepen van de Overeenkomst kan uitsluitend per email naar info@blushsports.nl. Het voornoemde herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Clublid gebruik maakt van de faciliteiten. Bij een herroeping zoals bovengenoemd is de club gerechtigd om de contributie over de verstreken abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare hogere contributie.
Het lidmaatschap wordt naar keuze voor een bepaalde periode afgenomen. Genoemde periode gaat in op de datum, zoals vermeld op het inschrijfformulier.
De overeenkomst kan te allen tijde worden beëindigd met een opzegtermijn van één kalendermaand.
Het is mogelijk om aanvullende abonnementen af te sluiten. Voor de abonnementen geldt eenzelfde einddatum als in de Overeenkomst is bepaald c.q. voor het lidmaatschap is overeengekomen. Opzegging van het overeenkomst cq. van het lidmaatschap resulteert automatisch in de beëindiging per gelijke datum van eventuele aanvullende abonnementen.
Ter voorkoming van misverstanden kan opzegging uitsluitend geschieden per email. Het Clublid heeft dus altijd een bewijs van opzegging. Bewaar dit bewijs zorgvuldig! Opzeggingen per telefoon, sms, of via de receptie worden niet geaccepteerd. Indien het lidmaatschap niet tijdig dan wel op een onjuiste wijze is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd conform het bovenstaande.

3. Betaling van de contributie

Indien gekozen wordt voor een eenmalige betaling van de contributie over de gehele lidmaatschapsperiode, dient deze te worden voldaan voor aanvang van de contractperiode.
Bij maandelijkse betalingen wordt de contributie per bank of contant voldaan, voorafgaande aan de maand, waarop de contributie betrekking heeft.De

contributie is te allen tijde verschuldigd, ook indien het clublid door omstandigheden geen gebruik kan maken van de faciliteiten van de club of door omstandigheden een of meerdere faciliteiten van de club tijdelijk niet beschikbaar zijn.
De club behoudt zich het recht voor om gedurende vakantieperiodes en feestdagen de openingsuren aan te passen. Sluiting op feestdagen of beperkingen van de openingsuren is geen aanleiding tot reductie van de verschuldigde contributie.

Bij niet tijdig betaling is het clublid in verzuim en zijn alle voor de resterende duur van overeenkomst verschuldigde termijn direct opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het clublid aan de club te worden voldaan. Van de dag van ingebrekestelling wordt vertragingsrente in rekening gebracht over het totale uitstaande bedrag van 1,5% vertragingsrente per maand of gedeelte daarvan.
Indien de club een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle binnen en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het clublid. Deze kosten bedragen minimaal 10% van de openstaande vordering plus rente.

4. Bevriezen van het lidmaatschap als gevolg van ziekte of blessure

Indien op grond van medische redenen het clublid geen gebruik kan maken van de faciliteiten van de club, kan het lidmaatschap tijdelijk worden bevroren. Dit is alleen mogelijk bij een 12 maanden contract en/of een contract voor onbepaalde tijd, na verstrekking van een medische verklaring door het clublid. Gedurende de periode van bevriezing van het lidmaatschap heeft het clublid geen toegang tot de sportfaciliteiten van de club. Gedurende de periode van bevriezing van het lidmaatschap is het clublid de normale contributie verschuldigd. Het clublid heeft echter het recht om bij een herstart kosteloos gebruik te maken van de faciliteiten van de club voor een periode overeenkomend met de periode van bevriezing.
Bij een bevriezing wordt er maximaal 1 maand aangehouden. Het aantal weken van de bevriezing is tevens het aantal weken dat de einddatum van het contract verplaatst zal worden.
Bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht plaats vinden.

5. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan door het clublid tussentijds worden beëindigd in de navolgende gevallen:
Als een overeenkomst is gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft het clublid na 1 jaar de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één kalendermaand.
Als het clublid een ander woonadres krijgt gelegen op een reisafstand van meer dan 15 kilometer van de club (kortste route via ANWB routeplanner berekend). Hiertoe dient het clublid een inschrijvingsbewijs of ander aantoonbaar document van verhuizing te verstrekken.
Als het voor het clublid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de club. In een dergelijk geval dient het clublid een doktersverklaring te verstrekken.
In alle voorgenoemde gevallen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand
Bij een opzegging zoals bovengenoemd is de club gerechtigd om de contributie over de verstreken abonnementsperiode te herberekening op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoon bare hogere contributie en/of inschrijfgeld.
Het lidmaatschap kan door de club met onmiddellijke ingang worden

beëindigd indien het clublid een of meerdere bepalingen van dit clubreglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt.
Het clublid zich onrechtmatig heeft gedragen richting de club of een andere clublid van de club.

6. Hoogte van de contributie

De hoogte van de contributie wordt op het inschrijfformulier overeengekomen.
De club is gerechtigd om de prijzen 1 maal per jaar te indexeren en wel op 1 januari van elk jaar. De club behoudt zich het recht voor om de indexatie door te voeren op een latere datum.
Andere of grotere prijsstijgingen worden door de club 2 weken voorafgaand in de club bekend gemaakt
Indien een prijsverhoging plaatsvindt, anders dan eerder genoemde indexering, dan heeft het clublid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden.
Alle tarieven zijn inclusief BTW. De club is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

7. Toegang tot de club

Niet-leden kunnen uitsluitend na afspraak worden geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat zij correcte begeleiding ontvangen.
Het clublid is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn introducé en draagt ervoor zorg dat de introducé zich houdt aan de bepalingen van het clubreglement. Op het gebruik van de faciliteiten door introducés is dit clubreglement van toepassing.
Ieder clublid kan verdere toegang tot de club worden ontzegd door het management van de club. De reden voor deze uitsluiting kan iedere overtreding zijn van de bepalingen van het clubreglement of een gedrag, dat naar de mening van het management van de club in strijd is met het welzijn van overige leden, de goede orde en het karakter van de club.
Ook indien het clublid de toegang tot de club wordt ontzegd, blijft de contributie verschuldigd.

8. Veiligheid en voorzorgen

Het clublid is verplicht medische contraindicaties aan de club kenbaar te maken.
Het gebruik van de faciliteiten van de club geschiedt op eigen risico.
Binnen de club zijn voldoende EHBOmaterialen en blusmiddelen aanwezig.
Clubleden en introducés worden aangeraden vooraf een medische keuring te ondergaan.
Zwangere vrouwen en clubleden, die lijden aan suikerziekte en/of hoge bloeddruk,
worden geadviseerd voorafgaande het gebruik van faciliteiten van de club met hun huisarts hieromtrent te overleggen.
Indien het clublid onvoldoende bekend is met bepaalde faciliteiten en apparatuur, dient zij voorafgaande aan het gebruik hiervan een instructeur van de club om nadere uitleg te vragen. De instructie is kosteloos.
Voor uw veiligheid beschikt de club over een nooduitgang. Houd deze vrij. Open deze nooduitgang alleen ingeval van nood. Het openen van nooddeuren kan leiden tot opvolging door politie of brandweer.
Clubleden kunnen hun sporttas, kleding en overige eigendommen opbergen in de kleedkamers. Deze goederen zijn niet toegestaan in andere ruimten. Het gebruik van de kleedkamers geschiedt op eigen risico. Clubleden zijn verplicht na de training hun eigendommen uit de kleedkamers en/of kluizen te verwijderen.
Het consumeren van meegebrachte etenswaren en/of drinkwaren is niet toegestaan. Gebruik geen kauwgom tijdens het sporten.
Het is het clublid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

9. Aansprakelijkheid

De club is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.
De club is uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor de schade die voor rekening en risico van de club komt.
Het clublid is tegenover de club aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het clublid komen.

10. Klachten

Het clublid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk –doch uiterlijk binnen 2 maanden nadat het clublid de gebreken heeft geconstateerd – bij de club in. Deze klachten dienen volledig, duidelijk om schreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen in.
Het niet tijdig indienen van een klacht kan als gevolg hebben dat het clublid zijn rechten ter zake verliest.
De club beantwoordt de door u ingediende klacht(en) zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen 4 weken gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de club per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen u een meer uitvoerig antwoordt kunt verwachten.
Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

11. Personal Training

Sessies personal training worden tegen een meerprijs en in overleg ingeboekt.

12. Persoonsgegevens en privacy

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het clublid (b.v. adres of bankgegevens) dienen direct aan de receptie te worden gemeld.
De medische gegevens van het clublid worden gevraagd uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van goed en passend (fitness) advies. De club kan het clublid immers alleen van een (fitness)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien de club van de gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen van het clublid op de hoogte is.
De persoonlijk en medische gegeven van een clublid worden in de administratie van de club verwerkt en beheerd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens worden zonder goedkeuring van het clublid nimmer aan derden verstrekt.

13. Clubreglement en wijzigingen.

Het clubreglement is van toepassing op alle diensten van de club.
De club behoudt zich het recht om periodiek wijzigingen door te voeren in het reglement indien zij deze wijzigingen in het belang acht voor de veiligheid van haar leden, de handhaving of verbetering van het kwaliteitsniveau of andere aspecten, welke naar de boordeling van de club van belang kunnen zijn voor het welzijn van haar leden en de exploitatie van de club.
Wijzigingen worden op genoegzame wijze kenbaar gemaakt en treden één maand na bekendmaking in werking.
Wijzigingen zijn nimmer grond voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, tenzij deze wijzigingen zo zwaarwichtig zijn, dat van het clublid redelijkerwijze niet langer verwacht mag worden dat zij het lidmaatschap continueert. In een dergelijk geval heeft het clublid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het lidmaatschap te beëindigen zonder opzegtermijn. De club is dan gerechtigd om de contributie over de verstreken abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en daarbij behoren de aantoonbare hogere contributie en/of inschrijfgeld.

14. Overige bepalingen

Aanwijzingen en instructies gegeven door medewerkers van de club dienen strikt te worden nagevolgd.
Als Blush sports staat de club voor een gezonde levensstijl. Roken is in de gehele club strikt verboden.
Het is leden niet toegestaan producten of diensten te verkopen in de club.  Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeen komst zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Blush sports | Bezoekadres Poort van Veghel 4914 | 5466 SB Veghel | W www.blushsports.nl | E info@blushsports.nl De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Blush sports gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

 

15. Webshop

Producten die u via de webshop besteld hebt mogen binnen 14 dagen omgeruild worden. Indien de verpakking van de supplementen verbroken is vervalt de garantie tot omruiling of er moet met de inhoud iets mis zijn. U kunt dan kiezen voor een vervangend product of uw geld terug.

 

16. Privacy

Blush sports respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Blush sports zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Blush sports gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

  • Om het winkelen bij Blush sports zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

  • Als u bij Blush sports een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Blush sports verkoopt uw gegevens niet
Blush sports zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Blush sports gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Blush sports geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Blush sports, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Algemeen
Blush sports behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop.

Privacyvoorkeur centrum

Necessary

Advertising

Analytics

Other